Slider nghiên cứu lâm sàng

Các bài báo cáo nghiên cứu lâm sàng

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. (ITALY)

Báo cáo lâm sàng lưới điều trị thoát vị bụng không tiêu chống dính CMC

Để xem chi tiết bấm vào các đường link sau :

(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27126254/

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27388578/

(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24808922/

(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28409440/

(5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26097153/

Báo cáo lâm sàng lưới điều trị thoát vị bụng không tiêu trọng lượng nhẹ BULEV và BULEV UL 

Để xem chi tiết bấm vào các đường link sau:

(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30132226/

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29502282/

(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31236737/

(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33490101/

(5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32140964/

(6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32527646/

(7) https://www.asacirujanos.com/admin/upfiles/revista/2018/Cir_Andal_vol29_n2_multimedia16.pdf

(8) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30593223/

Báo cáo lâm sàng lưới điều trị thoát vị bẹn không tiêu trọng lượng nhẹ P3EM

Để xem chi tiết bấm vào link sau:

(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22862902/